Disclaimer

1. VONST
1.1. Huidige Website wordt uitgebaat door VONST, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Meiweg 27 met BTW-nummer BE759447642 (hierna kortweg “VONST” genoemd).
1.2. Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van VONST bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door VONST eventueel ingeschakelde derden.

2. TOEPASSING
2.1. Door op deze website: www.vonst.be te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden, en zijn van toepassing op alle internetinitiatieven van VONST, inclusief maar niet beperkt tot de nieuwsbrief.

3. TOEGANG
3.1. Huidige Website kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). VONST waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige Website niet kunt raadplegen en/of gebruiken.
3.2. Huidige Website wordt enkel voor informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze Website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik door bezoekers, gebruikers of enige andere derden van deze Website is strikt verboden. Onder “commercieel gebruik” wordt o.a. begrepen het verkopen of verhuren van de verschillende functionaliteiten van de Website of van lidmaatschappen of registraties op de Website, of het gebruiken van de Website en haar onderdelen met als enig doel het genereren van inkomsten van diverse aard, of meer algemeen het organiseren van oneerlijke concurrentie of het stellen van daden in strijd met de eerlijke handelsgebruiken t.a.v. VONST en/of de Website. Deze opsomming is niet limitatief.
3.3. Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden huidige Website te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.
3.4. U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige Website op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.
3.5. Het is verboden om enig (automatisch) systeem, zoals maar niet beperkt tot “robots”, “spiders”, “offline readers”, enz., aan te wenden met als bedoeling een toegang tot de Website te creëren op zo’n manier dat er meer berichten naar de Website verstuurd worden dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het gebruik van een normale webbrowser realiseerbaar is. Onder “berichten” dient o.a. te worden verstaan vragen en verzoeken, antwoorden, iedere interactie met een andere gebruiker van de Website enz., zelfs indien u hierbij op een verzoek geformuleerd op de Website zou ingaan. VONST staat wel toe aan publieke zoekmachines om de inhoud van de Website te bezoeken via “spiders” e.d. met als enige bedoeling de toegang en de inhoud van de Website beschikbaar te maken via hun zoekmachines, zonder dat VONST hiermee evenwel het recht verleent om de inhoud van de Website te archiveren. VONST behoudt zich het recht voor om de toelating zoals geformuleerd in dit lid op elk ogenblik in te trekken.
3.6. Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website die voorbehouden zijn aan de trainers die voor VONST opleidingsopdrachten uitvoeren, dienen deze trainers een login en paswoord van de eigenaar te bekomen. Houd uw login en paswoord geheim en deel ze niet mee aan derden. Overeenkomstig art. 5.1. hierna is elke houder van een login en paswoord zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze login en paswoord en de evt. misbruiken of schade die daaruit zouden voortvloeien. VONST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig oneigenlijk gebruik van de toegekende login en/of paswoord.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
4.1. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige Website zijn en blijven de exclusieve eigendom van VONST en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze Website te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.
4.2. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze Website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze Website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1. Algemeen – De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige Website gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. VONST kan, globaal genomen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatste mogelijk geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze Website, m.i.v. al haar onderdelen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde.
5.2. Toegankelijkheid – VONST zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze Website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. VONST heeft echter op ieder ogenblik het recht deze Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. VONST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige Website.
5.3. Gegevens – VONST zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze Website volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en VONST kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. VONST kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige Website. VONST kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige Website. VONST heeft eveneens het recht om de informatie, regels, systemen of gegevens die op de Website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.
5.4. Links – Huidige Website kan o.m. links naar andere sites bevatten. Voor zover deze sites niet onder controle van VONST staan, worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door VONST. VONST gaat in dat geval ook niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die sites bezoekt. VONST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.
5.5. Virus – Alhoewel VONST zijn beste middelen inzet om huidige Website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. VONST kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. VONST raadt u ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige Website wordt u uitgenodigd om deze aan de eigenaar van de website mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.
5.6. Dataverkeer – Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. VONST zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. VONST raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.
5.7. Berichten – Op deze Website kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, reacties, mededelingen, discussies in fora) van derden opgenomen worden. VONST behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. VONST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan VONST op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, audiofragmenten, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan.

6. PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
6.1. Persoonsgegevens algemeen – Op deze Website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door VONST beheerd. Bij een bezoek aan onze Website bewaren we: • uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s; • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert en/of uw goedkeuring geeft; • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt; • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt; Deze informatie wordt gebruikt: • om de inhoud van onze website te verbeteren; • om u later te contacteren voor zakelijke doeleinden. Indien u zich inschrijft voor één of meerdere nieuwsbrieven van VONST bewaren we: • Uw naam en voornaam, • Uw e-mailadres. Deze gegevens kunnen door een derde partij bewaard worden en dienen enkel en uitsluitend om u een of meerdere nieuwsbrieven via e-mail op de sturen. Als ontvanger van de nieuwsbrief kunt u zich steeds uitschrijven of uw persoonlijke gegevens aanpassen (naam, voornaam en e-mailadres). Deze informatie zal in geen enkel geval aan derden (met uitzondering van de partij via dewelke de nieuwsbrieven verstuurd worden) ter beschikking gesteld worden of doorverkocht worden. De Website maakt eveneens gebruik van zogenaamde “cookies”, zijnde kleine stukjes informatie die door deze Website naar uw browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze Website niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.
6.2. Veiligheid – Als wij uw gegevens ontvangen doet wij al het mogelijke om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen.
6.3. Over communicatie per post – Als u ons uw postadres via het web meedeelt, dan worden uw gegevens opgenomen in het adressenbestand van VONST om uw aanvraag te beantwoorden en om u informatie over onze diensten toe te sturen. Uw gegevens gaan nooit doorgegeven worden aan derden. U kunt uw gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen in het bestand van VONST. Gelieve ons in dit geval te contacteren op het hieronder vermelde adres. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die door VONST beheerd wordt.
6.4. Over communicatie via telefoon – Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt, dan kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over ons aanbod en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde adres. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die door VONST beheerd wordt.
6.5. Over communicatie via e-mail – Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt, dan kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over ons aanbod en onze diensten indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hieronder vermelde adres. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die door VONST of een door haar aangestelde derde partij beheerd wordt.
6.6. Bij een inschrijving voor een evenement (infosessie, netwerkevent, …), vragen we uw contactgegevens (naam, mailadres, rijksregisternummer (ifv van het vlaams opleidingsverlof) en (indien relevant) facturatiegegevens om de inschrijving te kunnen uitvoeren. Na 5 jaar (wettelijke bewaartermijn) worden deze gegevens automatisch verwijderd. Wij geven deze gegevens niet door aan externen.
6.7. Als u een product koopt op onze website, houden we uw identificatiegegevens, contactgegevens en facturatiegegevens bij om de bestelling te kunnen uitvoeren. Na 5 jaar (wettelijke bewaartermijn) worden deze gegevens automatisch verwijderd. Wij geven deze gegevens niet door aan externen.
6.8. Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid ? Als u vindt dat onze Website niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hieronder vermelde adres. Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze Website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden en bieden wij hen de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie of u wenst deze informatie te wijzigen, gelieve ons dan te contacteren op het hieronder vermelde adres. Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren op onderstaand adres: • Vonst, Brouwerijstraat, 101 8790 Waregem • info@vonst.be

7. DIVERSEN
7.1. Hyperlinks – Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige Website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van VONST bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de home page van huidige Website te verwijzen.
7.2. Spam – VONST verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van VONST ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege VONST ontvangen heeft, kan u ons dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt.

8. SLOTBEPALINGEN
8.1. Ongeldigheid – Deze disclaimer is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal VONST deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.
8.2. Bevoegde rechter – Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige Website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Kortrijk.
8.3. Toepasselijk recht. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
8.4. Disclaimer – Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de Website kenbaar worden gemaakt.
8.5. Vragen – Voor alle vragen inzake huidige disclaimer kan u steeds een mail sturen naar info@vonst.be of schrijven naar VONST, Brouwerijstraat, 101 te 8790 Waregem.