In-house opleidingen

Vergadertechnieken

Dit is een 2-daagse training voor wie regelmatig vergaderingen leidt. Het oefenen van de voorzittersrol in verschillende omstandigheden en het zoeken naar manieren om vergaderingen gestructureerd en boeiend te houden staan centraal in deze opleiding.

Topics

 • Afstemming van het doel, type, agenda en houding van de verschillende actoren.

 • Herkennen en reageren op boven- en onderstromen tijdens de vergadering.

 • Rollenspelen rond het leiden in verschillende omstandigheden: opstellen van agenda en voeren van oefenvergaderingen, feedback op de oefeningen.

 • Vergaderen met verschillende persoonlijkheden (gebaseerd op typologie MBTI).

 • Alternatief vergaderen met andere werkvormen.

Omgaan met stress op de werkvloer

Deze 2-daagse training is gericht naar iedereen die inzicht wil krijgen in persoonlijke stress en stressfactoren op het werk, en zich gericht wil leren ontspannen.

Topics

 • Stress en levensstijl.

 • Stressoren op het werk.

 • Signalen van stress.

 • Stress onder controle houden.

 • Bewust ontspannen.

 • Stress als dynamisch proces.

Technische vaardigheden aanleren op de werkvloer

Deze 2-daagse training is bedoeld voor al wie anderen op de werkvloer vakkennis wil bijbrengen. Centraal in deze opleiding staan het leren kennen van leerstijlen en didactische aanpak om een groter leerrendement te behalen.

Topics

 • Leerstijlen (visueel, auditief, tactiel).

 • Voorwaarden om tot leren te komen.

 • Didactische aanpak volgens het G.A.S.-principe.

 • Stress onder controle houden.

 • Bewust ontspannen.

 • Het leren maken van stappenplannen.

Time Management

Deze opleiding van één dag is bedoeld voor wie inzicht wil krijgen in de eigen tijdsbesteding en tijdrovers. De focus ligt op het concreet reflecteren over het eigen tijdsbestedingsgedrag en het uitzoeken van strategiën voor verbetering

Topics

 • Leren prioriteiten stellen a.d.h.v. praktische oefeningen.

 • Inzicht krijgen in mogelijke tijdrovers.

 • Inzicht krijgen in de oorzaken van eigen uitstelgedrag.

 • Tips en tricks voor een efficiënter tijdsgebruik.

Faalangst op de werkvloer

Faalangst is een veel voorkomende reden waarom werknemers er niet in slagen te presteren zoals ze zouden willen. Toch wordt faalangst niet altijd herkend of wordt het fout geïnterpreteerd. Een snelle en juiste herkenning is een eerste stap. Deze opleiding van één dag helpt je op de juiste weg.

Topics

 • Het fenomeen faalangst leren begrijpen.

 • Symptomen van faalangst leren herkennen.

 • Inzicht krijgen in de oorzaken van faalangst.

 • Leren in een werkcontext omgaan met faalangst.

Doorstroomgericht werken

Deze opleiding heeft als doel organisaties en begeleiders te ondersteunen in het begeleiden van medewerkers naar doorstroom.

Topics

 • Het loopbaanperspectief van de medewerker.

 • Zoeken naar de doorstroommogelijkheden, de beschikbare jobs, een match tussen de vereisten en de competenties, talenten en wensen van de medewerkers.

 • Analyse van de stappen die in het doorstroomtraject gezet kunnen worden.

 • De mogelijkheden die de organisatie/management heeft om het doorstroomtraject te ondersteunen.

Veranderingsmanagement

Dit is een 2-daagse training voor medewerkers in leidinggevende functies die veranderingen in organisaties moeten doorvoeren. De vragen 'hoe kan ik mensen motiveren tot verandering' en 'omgaan met weerstand' staan centraal.

Topics

 • Creëren van een duidelijke veranderingsvisie.

 • Inzetten van veelzijdige veranderingstrategiën.

 • Weerstand durven ontmoeten.

 • Van weerstand komen tot veranderingsbereidheid.

Coachen naar groei van arbeidszorgmedewerkers

Dit is een tweedaagse cursus voor begeleiders, instructeurs en monitoren van arbeidszorgmedewerkers. Er wordt gewerkt rond het stimuleren en coachen van het groeiproces van de arbeidszorgmedewerker.

Topics

 • Nagaan van de groeibehoefte van de arbeidszorgmedewerker.

 • Zoeken naar de groeikracht van de arbeidszorgmedewerker.

 • Inzicht verwerven in de noodzakelijke voorwaarden voor groei.

 • Het gebruik van het instrument POP om de groei te ontwikkelen.

 • Oefenen in het voeren van groeigesprekken met de medewerker.

Technische vaardigheden aanleren op de werkvloer

Deze tweedaagse opleiding is bedoeld voor wie concreet wil oefenen in het aanleren van vakkennis op de werkvloer.

Topics

 • Verschillende manieren om vaardigheden aan te leren.

 • Leren aan de hand van opbouwende vraagstelling.

 • Demonstreren van nieuwe vaardigheden aan de hand van het GAS-principe.

 • Oefenen van aanleren met behulp van simulatie van reële praktijk, feedback over de oefeningen.

Deontologie op de werkvloer

Deze tweedaagse opleiding is gericht naar wie beroepsmatig te maken krijgt met de persoonlijke levenssfeer van klanten en bewoners. De focus ligt op het bespreken van casussen die te maken hebben met deontologisch handelen op de werkvloer.

Topics

 • Deontologie en deontologisch handelen en welke rol heeft u hierin.

 • Respectvol omgaan met cliënten, klanten en bewoners.

 • Omgaan met vertrouwelijke informatie en delicate situaties.

Training gesprekstechnieken met video-coaching

Deze 2-daagse training is bedoeld voor al wie anderen op de werkvloer vakkennis wil bijbrengen. Centraal in deze opleiding staan het leren kennen van leerstijlen en didactische aanpak om een groter leerrendement te behalen.

Topics

 • Stimulerende en remmende taal en houding tijdens gesprekken.

 • Leren luisteren naar de taal van de gesprekspartners (verandertaal of behoudtaal).

 • Leren managen van de eigen gedachtenstromen, denkpatronen tijdens het voeren van gesprekken.

 • Oefenen in het voeren van gesprekken met verschillende scenario’s.

 • Reflecteren over de eigen aanpak en formuleren van aandachtspunten en verbetervoorstellen.

Begeleiden op de werkvloer

Deze vijfdaagse opleiding is bedoeld voor wie verantwoordelijk is voor een groep medewerkers op de werkvloer. Tijdens de opleiding maak je kennis met de verschillende aspecten van het beroep van werkleider, instructeur, begeleider op de werkvloer. VONST heeft een eigen model ontwikkeld op basis van vier grondvormen van begeleiden.

Topics

 • Visie op de job, de eigen sector, het concept “arbeid”.

 • Werken vanuit een waarderende grondhouding.

 • Leren inleven in de werkcontext, de denkpatronen, emoties, waarden van de medewerkers op de werkvloer.

 • De vier grondvormen van begeleiden (werkplezier, groei, productie, interne netwerking).

 • Leiderschapsstijlen.

 • Praktijkuitdagingen op de werkvloer.

 • Werken aan een eigen groeiplan.

Coachen van doorstroomstages

ERKEND IKV MENTORENKORTING

Deze opleiding is bedoeld om begeleiders of werkplekcoaches te ondersteunen die op de werkvloer werken met jongeren (contracten deeltijds leren) of (jong)volwassenen in een stagecontract ifv faciliteren van de doorstroming naar een andere tewerkstelling.

Topics

 • De werkplekcoach kan door zijn stijl en werkwijze aan te passen een jongeren en stagiaires plezier laten ervaren in het werk en leren op het werk.

 • De werkplekcoach kan zich aanpassen aan verschillende leerstijlen van jongeren en stagiaires.

 • De werkplekcoach kan samen met de jongere en stagiaires op zoek gaan zijn of haar intern motivatiepatroon.

 • De werkplekcoach kan een opleidingsplan opmaken dat een geleidelijke opbouw kent richting doorstroming.

 • De werkplekcoach kan samen met de jongeren/stagiaire een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen op basis van het opleidingsplan, gericht op een afgesproken doel.

 • De werkplekcoach kan op een objectieve en gerichte wijze de vorderingen opvolgen en beoordelen.

 • De werkplekcoach kan in gesprek gaan met de jongeren of stagiaire over de vorderingen.

 • De werkplekcoach kan teamgericht werken met jongeren en stagiaires.

Assistent werkleider LDE

Medewerkers die op technisch verantwoordelijk zijn voor één of meerder medewerkers in LDE en die niet de volledige functie van begeleider opnemen, maar vooral instaan voor het vlot laten verlopen van de werkzaamheden.
Medewerkers die als peter of meter ingeschakeld worden kunnen ook deelnemen.
De assistent-werkleiders of hulpbegeleiders nemen vaak over wanneer de begeleider niet aanwezig is en staan over het algemeen de begeleider bij in zijn of haar taak.

Topics

 • Er wordt heel praktisch gewerkt.

 • Heel veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen.

 • Veel aandacht voor het maken van oefeningen.

 • De theorie wordt vanuit de praktijkvoorbeelden aangebracht.

Zelfgestuurd werken

Medewerkers LDE of maatwerk die volledig of gedeeltelijk zelfstandig moeten werken alleen of in ploegverband.

Topics

 • We leren elkaar kennen en gaan in gesprek over situaties die jij meemaakt.

 • We gebruiken een werkboek om inzichten te noteren en hierop verder te bouwen.

 • We werken met situationele tools, filmpjes waarbij we analyseren wat goede en minder goede reacties zijn in verschillende situaties.

 • In het werkboek zijn zelftests verwerkt om individueel of met je leidinggevende de opgedane kennis te evalueren.

Omgaan met veranderingen

Voor leidinggevenden die veranderingsprocessen moeten doorvoeren in hun organisatie.

Topics

 • De deelnemers inzicht verschaffen in het nut van een duidelijk veranderingsvisie.

 • De deelnemers inzicht verschaffen in verschillende veranderstrategieën.

 • De deelnemers inzicht verschaffen in het omgaan met weerstanden bij veranderingen.